Övertagande av företag vid generationsskifte

Nyanlänt Företagande skapar en metod för övertagande av företag vid generationsskifte

Medelåldern bland svenska småföretagare är hög och många företagare står i begrepp att pensionera sig. Alltför många uppger att de inte har någon naturlig övertagare av företaget. Vare sig inom eller utom familjen. De räknar därför med att deras företag kommer att läggas ner. Detta trots att företaget oftast har kunder, försörjer ägare och inte sällan medarbetare och ger erforderlig avkastning för att vara attraktivt på aktuell marknad. Särskilt på mindre orter kan det leda till ett försämrat utbud som påtagligt minskar attraktionen att bo och leva på orten. 

Av Företagarnas rapport om ägar- och generationsskiften som publicerades i nov 2017 framgår med önskad tydlighet betydelsen av att finna former för fler framgångsrika ägar-och generationsskiften. 

Pilotprojekt

Nyanlänt Företagande startar nu ett pilotprojekt som syftar till att utveckla en metod som underlättar generationsskiften och minskar antalet nedlagda marknadsmässigt fungerande företag på grund av ägarens ålder. Vi vill också verka för att nyanlända med förmåga och erfarenheter av företagande i högre utsträckning kan ta över dessa företag. Det saknas idag en metod, ett arbetssätt som underlättar ägarskiften i den här gruppen av företagare. Resultatet kommer att visa sig i form av tillfredsställda överlåtare och övertagare med vilja och förmåga att utifrån företagets substans och marknadens förutsättningar utveckla företaget till gagn för ägare, medarbetare, kommunen och samhället i stort. 

Många företagare kan uppleva det känslomässigt svårt att lämna över sitt livsverk. Detta är en ingrediens som projektet särskilt kommer att beakta i framtagandet av en skalbar modell. En annan faktor, som kommer att beaktas, är den stora andelen som avfärdar ett skifte med argumentet – företaget är baserat på min person/kompetens – och som därför ser en nedläggning som enda alternativet. Det faktum att en stor del av de som står i begrepp att avsluta sin aktiva företagargärning, är beredda och intresserade av bistå med sina erfarenheter till en ny ägare, ska tas tillvara i projektet.

Projektet finansieras av bl.a. Tillväxtverket och kommer att pågå under hela 2019.

Är du eller känner du en företagare som är på väg att lägga ned verksamheten? Kontakta hans.hallengren@nyanlantforetagande.se