Debattartikel i Dagens Nyheter

Denna debattartikel publicerades i Dagens Nyheter den 4 mars. Har du en prenumeration kan du läsa artikeln här.

Debatten om invandringens nytta eller skada leder till stora spänningar

Vad är det som orsakar dessa spänningar? Dels en oförmåga hos oss i Sverige att ta till vara den vilja och det engagemang som finns hos de invandrade att arbeta, tjäna pengar och att därmed också betala skatt. Dels den på förhand fast förankrade uppfattningen, inte minst bland de som uttrycker sin röst offentligt, att människor från andra kulturer som talar annorlunda, kanske också ser annorlunda ut, inte kan bli en fungerande del av vårt svenska vardagssamhälle.

Visst, så klart kostar det svenska skattebetalare att ta emot många flyktingar i det kortare perspektivet. Men det är en vinst i det långa perspektivet när de som kan arbeta och försörja sig genom anställning och/eller företagande gör det. Dessutom innebär vårt låga födelsetal att vi måste importera arbetskraft om vi ska kunna upprätthålla ett välfärdssamhälle värt namnet. Detta oavsett hur snabb teknikutvecklingen blir de närmaste årtiondena. Redan idag råder brist på arbetskraft (i anställning eller företagande) inom både privat och offentlig sektor. Privata företag, inte minst småföretag, tackar nej till uppdrag pga av arbetskraftsbrist. Vården, hemtjänsten och andra välfärdssektorer har också redan nu stor efterfrågan på arbetskraft.

Varför tar det så lång tid för invandrare att komma i arbete i Sverige?

Den stora orsaken står att finna i den svenska chimären av omhändertagande och välvilja. Att det är en chimär visar den brist på insatser från dag ett i en asylsökandens vardag. Processen från asylansökan till egen försörjning består av väntan, väntan och åter väntan. Istället för en svenskundervisning från dag 1 (det råder ingen brist på självstudieunderlag och det finns volontärer som mer än gärna hjälper till) sätts individerna in i en vänteprocess som passiviserar. Kartläggning av individens bakgrund såväl professionellt som privat/personligt tillsammans med omedelbar introduktion om den svenska arbets- och företagsmarknad bör sättas in från dag ett.

NF – Nyanlänt Företagande AB som ägs av Företagarna Mälardalen och Sthlm:s län har under snart tre år arbetat med att ge asylsökande och nyanlända/utrikes födda en introduktion till den svenska arbetsmarknaden såväl i form av anställning, företagande, egenanställning, frilans eller andra former. Vi har svårt att via Arbetsförmedlingen, där individerna är inskrivna, komma i kontakt med dem. Orsakerna är flera men några är sekretessregler, interna rutiner, upphandlingsregler som inte möjliggör för små regionala lokala aktörer att ingå i Af:s verktygslåda. Vi får söka andra vägar för att kontakta presumtiva deltagare. Via SFI-utbildningar, föreningar, kommunernas arbetsmarknadsinsatser.

Den språkliga förmågan, att prata svenska, är bristfällig oavsett om de fortfarande är asylsökande eller om de gått SFI. Men efter att ha deltagit i elva workshop med motiverande målbilder, upprättade av individerna själva, har deras svenska utvecklats extremt mycket.

Vad krävs enligt vår uppfattning?

Alla individer som tar sig till Sverige med avsikt att skapa sig själva en bättre framtid och med detta via inkomst bidra till samhällsutvecklingen ska;

Genomgå nedan listade insatser och aktiviteter i ett flöde som ger sammanhang och motiverar individer.

  • Kartläggning av bakgrund, erfarenheter, kompetenser etc – Språkträning via lärare, digitala språkprogram och annat.
  • Individuell målformulering baserad på yrkeskartläggning och introduktion om svensk arbetsmarknad (såväl i form av arbetstagare som företagare) såväl generellt som individuell målformulering.
  • Vid beslut om uppehållstillstånd görs en analys om vart i Sverige individens kompetenser och bakgrund förmodas bäst tas tillvara.
  • Individens erbjuds en kommunplacering baserad på vad ovan sagts där arbetsmarknaden förmodas ha störst behov och/eller där individens entreprenöriella förmåga bäst kan komma till sin rätt.

Insatserna ska givetvis utföras parallellt och inte i från varandra avskilda steg. Genom introduktion om den svenska arbets- och företagsmarknaden, med fokus på individens möjligheter till egen inkomst, kommer motivationen till att lära sig svenska språket med automatik. Den svenska omtanken blir i nuvarande skick en björntjänst för såväl de nyanlända som de svenskfödda. Alla som kan och vill måste ges realistiska möjligheter till arbete och försörjning och inte placeras i långbänk och passivisering.

Martin Elford
Ove Jansson
Deborah Sundell
Hans Hallengren 

NF – Nyanlänt Företagande AB